108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


ПРОЕКТ "Подкрепа за успех"

По новия проект "Подкрепа за успех" по ОП „Наука и образование за интелигентен

растеж“ 2014 – 2020 г., с бенефициент Министерство на образованието и науката

насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания

и за които съществува риск от отпадане от образователната система и предвижда

кариерно ориентиране на ученици от V до VII клас, в  нашето

108 СУ "Никола Беловеждов" бяха сформирани следните групи.              

ГРУПА по

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Български език

 

Диана Пенева

Наталия Найденова

Иванка Банева

7А, Б, В

Панка Апостолова

Математика

Надя Русева

Антония Маринова

Григор Димитров

6

Цветанка Попова

Росислава Димова 

История и цивилизация

7

Албена Недялкова

Биология и здравно образование

7

Цветомира Василева

Химия и опазване на околната повърхнина

Милена Кондева