108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

НП "Иновации в действие"

През 2022 г. програмата е насочена към подкрепа на училища и на учители, реализиращи иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая, иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM). Иновативните училищни модели, имащи потенциала да трансформират традиционната педагогическа парадигма и образователна практика, най-често са свързани с: 1. Иновативни методи – проектно-базирано обучение, екипна работа на ученици и учители и др. 2. Нова организация на обучението – интердисциплинарни модули, съвместно преподаване, екипи от учители при промяна в учебното съдържание и нови учебни предмети. 3. Изработване на методологии за интегративно учебно съдържание и преподаване по STEM. Националната програма ще подпомага и мотивира учителите и училищата да създават и прилагат подходящи методи на преподаване и ще се създаде методология за учители за преподаване в STEM среда в областта на природните науки, математиката и технологиите с цел повишаване на образователните резултати на учениците, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците и насочването им към професиите на бъдещето.


Гостуване по НП "Иновации в действие"
PDF документ 178.28KB

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития