108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

НВО

 

 

 

НВО за 7. клас

Заповед за НВО в 7. клас за 20/21 учебна година

(вкл. Инструктаж на ученик, квестор, консултант)

 

 

БЕЛ и математика

 

Изпитът от НВО е писмен. Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време. 

 Равнището на компетентностите на седмокласниците по БЕЛ се проверява чрез тест с общо 26 задачи.

 

 Включени са произведенията от български автори, изучавани в 5-7. клас.

 

‒ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;
‒ 1 задача с разширен свободен отговор;
‒ 1 задача за създаване на текст.

 

 

 

Равнището на компетентностите на седмокласниците по математика се проверява чрез тест с общо 23 задачи.

 

- 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
- 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат
 свободни отговори, без да привеждат своето решение;
- 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на 
определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

 

 

 

Максималният брой точки от всеки  тест ( по БЕЛ и по математика)  е 100.
Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който 
съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели – 
в брой точки, без да се приравняват към оценки.

 

 

 

Чужд език ( по желание на ученика)

 

Обект на измерването в тестовете по чужди езици е комуникативната компетентност на учениците на езиково равнище А2 на Общата европейска езикова рамка. Компонентите на тестовете се основават на трите езикови умения: четене, слушане и писане. Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи: 

 

задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и една задача за създаване на писмен текст.

 

 

НВО за 10. клас

 

 

Инструктаж на ученика за НВО в 10. клас - 2020/2021 учебна година

Инструктаж на квестора за НВО в 10. клас

 

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития