108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Проекти

 Н А Ц И О Н А Л Н И     П Р О Г Р А М И  
 по които работи колектива на 108 СУ ”Никола Беловеждов” от   2010 г
 

1. „НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА” към МОСВ

2."УЧИЛИЩНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО" - в рамките на международен проект PIMMS Transfer
    "Как да стигнем до училище по екологичен начин?"

3. "АКТЬОРИТЕ СМЕ НИЕ" - Национален дарителски фонд 
    "13 века България"

4. „АКТИВНИ  И ЗДРАВИ” 
Фондация „Бербатов"

5.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА” 
Мярка „Без свободен час"

6. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО  ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” 
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап".

7.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ” 

8.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 
Модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I -IV клас” 

9. НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД "13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ"

10. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"
Модул 3: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” 
VІІІ клас - Математика
                - Химия и опазване на околната среда

11. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БОГ Е ЛЮБОВ"

12. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "НАУЧИ СЕ ДА КАРАШ СКИ - 2013/2014 година"

13.ПРОЕКТ „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти - УСПЕХ/
14.ПРОЕКТ "Училищен плод" към ДФ Земеделие. Проекта обхваща ученици от І - ІV клас.
15.ПРОЕКТ "Опознай днес, за да успеш утре"
16.ПРОЕКТ "Квалификация на учителите"
17.ПРОЕКТ "Зелен будилник"
18.ПРОЕКТ "ИКТ в училище"
19.ПРОЕКТ "Еразъм +"  - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики".
20.ПРОЕКТ "Знания, които променят живота" - реализира се благодарение на сътрудничеството на Джуниър Ачийвмънт и организацията Metlife, включен в две от програмите на Джуниър Ачийвмънт България.
 

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития