108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Бланки и заявления

       

             Заявление - декларация за прием в I клас

 

           Издаване на диплома за средно образование

    

        Издаване на дубликат на документ за завършен клас,

                етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

       

        Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период

               или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

      

       Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

       

          Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до

              държавни зрелостни изпити

 

          Издаване на служебна бележка за резултатите от положените

             изпити за проверка на способностите

 

  

       Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в

             съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

  

 

Приложение № 4 Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите

 

                                                      Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

                                                        М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

                                                                                                     Препис

 

                                                            Р Е Ш Е Н И Е   704

                                                от        5   октомври        2018 година

  за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване

                                                 М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

                                                                       Р Е Ш И:

  Одобрява мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България съгласно приложенията:

а) приложение № 1 – Мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

б) приложение № 2 – Мерки за привеждане на административните услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление;

в) приложение № 3 – Мерки за заличаване на административни услуги от Административния регистър;

г) приложение № 4 – Мерки за вписване на невписани услуги в Административния регистър;

д) приложение № 5 – Мерки за предоставяне на административни услуги като вътрешни административни услуги.

  1. В срок до 31 декември 2018 г. съответните министри:

а) да организират заличаване от Административния регистър на административните услуги от приложение № 3, предоставяни от министерството и второстепенните разпоредители към министъра;

б) да организират вписване в Административния регистър на административните услуги от приложение № 4, предоставяни от министерството и второстепенните разпоредители към министъра.

  1. Регулаторните органи и/или органите, организациите и лицата, разполагащи с контролни правомощия върху дейността на организациите, предоставящи обществени услуги по реда на специалните закони:

а) в срок до 30 ноември 2018 г. да организират обсъждане и да изготвят окончателния списък на включените в приложение № 4 услуги на организациите, предоставящи обществени услуги;

б) в срок до 31 декември 2018 г. да организират публикуването на задължителната информация за тях съгласно чл. 28 от Администра­тивнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване на интернет страниците на организациите, които разполагат с такива;

в) след създаване на нормативна и технологична възможност да впишат в Административния регистър наименованията и правните основания на услугите по приложение № 4 на организациите, предоставящи обществени услуги.

  1. В срок до 31 март 2019 г. съответните министри:

а) да изготвят и да внесат за одобряване от Министерския съвет проектите за изменение на съответните закони;

б) да изготвят и да внесат за приемане от Министерския съвет необходимите промени в съответните подзаконови нормативни актове;

в) да разработят и да издадат актовете, които са от тяхна компетентност.

  1. Администрацията на Министерския съвет да организира провеждането на проучване по метода „Таен клиент”, за да се проследи прилагането на мерките по т. 1 и на мерките за намаляване на административната и регулаторната тежест, приети с решения на Министерския съвет през 2016, 2017 и 2018 г.
  2. Възлага мониторинга и контрола по изпълнението на мерките на заместник министър-председателя и председател на Съвета за административната реформа.
  3. Заместник министър-председателят да представя в Министерския съвет отчет за изпълнението на мерките на всеки три месеца.

  

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков